Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Zasady udostępniania informacji publicznych

§ 1

INFORMACJA PUBLICZNA I PRAWO DOSTĘPU

 1. W związku z ustawą z dnia 06 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej Ustawą, określa się szczegółowe zasady dostępu do danych, którymi dysponuje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, stanowiących informację publiczną w rozumieniu Ustawy.
 2. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w Ustawie.
 3. Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
 4. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
 5. Przepisy niniejszych zasad nie naruszają przepisów ustaw określających odmienne zasady i tryb udostępniania informacji publicznej niż określone w Ustawie.

§ 2

OGRANICZENIA W UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Prawo dostępu do informacji publicznej może być ograniczone w poniższych przypadkach:
 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 1. Nie można, z zastrzeżeniem pkt 1 lit a. i lit. b.  ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.
 2. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w pkt 2, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

§ 3

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnienie informacji publicznej, którą dysponuje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zwany dalej „Szpitalem”, następuje w drodze:

 1. ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnienia informacji na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, w przypadku informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. udostępnienia w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku, w przypadku informacji, która może być udostępniona niezwłocznie (np. bez konieczności wyszukania lub przetwarzania),
 4. wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

§ 4

RODZAJE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnieniu przede wszystkim podlegają, zgodnie z Ustawą, informacje publiczne dotyczące:

 1. statusu prawnego lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działalności Szpitala
  i kompetencjach,
 2. organów i osób sprawujących funkcje w Szpitalu i ich kompetencji,
 3. struktury własnościowej i majątku którym dysponuje,
 4. sposobów przyjmowania i załatwiania spraw,
 5. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 6. naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym
  w przepisach odrębnych,
 7. dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, a także treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.

§ 5

WNIOSKOWANIE O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – wzór wniosku nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można dostarczyć w następujący sposób:
 1. złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala,
 2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie,
 3. przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP Szpitala: //WSCU_Piekary,
 4. przesłać na adres poczty elektronicznej Szpitala: sekretariat@urazowka.piekary.pl.
 1. Na udostępnienie informacji na wniosek wyraża zgodę Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
 2. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rejestrowane są w Rejestrze udostępniania informacji publicznych, prowadzonym przez Sekretariat Dyrekcji Szpitala w elektronicznej bazie dokumentów Szpitala. Rejestr zawiera w szczególności:
 • nr rejestru RKP (Rejestr korespondencji przychodzącej),
 • datę wpływu wniosku do Szpitala, 
 • datę zarejestrowania wniosku w Sekretariacie, 
 • imię i nazwisko osoby wnoszącej / nazwa instytucji wnoszącej, 
 • przedmiot wniosku, 
 • datę przekazania do komórki organizacyjnej / osoby odpowiedzialnej, 
 • komórkę organizacyjna / Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację, 
 • datę przekazania z komórki organizacyjnej do Sekretariatu, 
 • datę udostępnienia informacji publicznej, 
 • sposób udostępnienia informacji ( kserokopia, CD - odb. osobisty, poczta, mail itp.)
 1. Każdy pracownik, który wszedł w posiadanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej zobowiązany do jest niezwłocznego przekazania tego dokumentu do Sekretariatu Dyrekcji Szpitala, celem zarejestrowania.
 2. Każda informacja publiczna sporządzana na wniosek, po jej przygotowaniu jest przekazywana do Sekretariatu Dyrekcji Szpitala, w czasie umożliwiającym jej udostępnienie w terminie określonym w §6 pkt 2.
 3. Pkt 4-6 nie dotyczą wniosków o udostępnienie informacji publicznej kierowanych w związku z toczącymi się postępowaniami w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – w tym przypadku obowiązek  udostępnienia informacji publicznej na wniosek spoczywa na Kierowniku Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

§ 6

OZNACZENIE ORAZ TERMINY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Informacja publiczna udostępniana na wniosek oznaczana jest następującymi danymi:
 1. dane określające podmiot udostępniający informację,
 2. dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,
 3. dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację publiczną,
 4. datę udostępnienia informacji publicznej.
 1. Maksymalny termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek wynosi 14 dni z zastrzeżeniem pkt 3 oraz § 7 pkt 5.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni to wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku, wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 4. W przypadku uznania, że Szpital nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostępnienie odbywa się inną drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.

§ 7

DODATKOWE KOSZTY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 2 ustalana jest indywidualnie w zależności od sposobu i formy udostępnienia informacji, określonej we wniosku.
 4. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej, o której mowa w pkt 2, dokonuje się w Kasie Szpitala lub na rachunek bankowy Szpitala – nr rachunku dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 5. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku jest on informowany o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-05-02 13:21 Autor: urazowka@nowybip.pl Data publikacji: 2022-05-02 13:21 Osoba udostępniająca na stronie: urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-02 Osoba modyfikująca: Andrzej Ignacy
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-04-29 13:53 Autor : urazowka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-04-29 13:53 Osoba udostępniająca na stronie : urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-17 07:50 Osoba modyfikująca : urazowka@nowybip.pl