Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.urazowka.nowybip.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
 
Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-01.
 
Strona internetowa serwisu BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł,
są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-06-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny w zakresie dostępności cyfrowej.
 
Na stronie internetowej serwisu BIP Szpitala można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, wersji kontrastowej, opcji powiększenia czcionki oraz odczytu prezentowanych treści.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności Panem Damianem Skrzypkiem, adres poczty elektronicznej d.skrzypek@urazowka.piekary.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 3934297. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Dojazd do siedziby:
 
Dojazd do siedziby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  − ul. Bytomska 62, Piekary Śląskie
 
W odległości  ok. 50 metrów od bramy głównej do szpitala znajduje się przystanek autobusowy ZTM– Szarlej Szpital:
ulica: Bytomska, przystanek: Szarlej Szpital
linie: 24, 52, 73, 99, 104, 114, 164, 192, 264, 700, 780, M16 (stan na 22.03.2024 r.).
więcej informacji dot. realizacji transportu publicznego można uzyskać na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego
Opis dostępności wejść do budynków Szpitala.
 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  − ul. Bytomska 62.
 
1. Budynek główny Szpitala
 
Ze względu na trwające prace remontowe wejście główne do budynku Szpitala (schody) pozostaje zamknięte do odwołania. Funkcję wejścia głównego przejęło wejście (zjazd pochylnią), znajdujące się na prawo od  czasowo zamkniętego wejścia głównego. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Kolejny zjazd pochylnią prowadzi na korytarz budynku głównego (poziom -1). Z tego poziomu można dostać się na wszystkie Oddziały Szpitalne (za wyjątkiem Oddziału V zlokalizowanego w osobnym budynku),  do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Komunikacja pionowa w obrębie budynku możliwa jest schodami bądź windą częściowo dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na wyposażeniu Szpitala znajdują się 3 mobilne pętle indukcyjne.
 
Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala zostały wyposażone w lupy (soczewki Fresnela).
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W sposób kontrastowy oznaczono ciągi komunikacyjne lub miejsca szczególnie niebezpieczne.
 
Komunikaty i dokumenty zamieszczane na tablicach informacyjnych zostały przygotowane w druku powiększonym i opatrzone kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej, ułatwiającej zapoznanie się z treścią dokumentu osobom z dysfunkcją wzroku.
Przed budynkiem znajduje się tablica informacyjna z planem szpitala.
 
2. Izba Przyjęć
 
Wejście do Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  −  od ul. Bytomskiej. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Pomieszczenia dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu stanowisko ochrony. W Izbie Przyjęć znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
W budynku na stanowisku rejestracji zainstalowano pętlę indukcyjną oraz lupę (soczewkę Fresnela).
W Izbie Przyjęć zapewniono możliwość skorzystania z pomocy tłumacza PJM (usługa online) w godz. 8.00 – 18.00.  
 
Pomieszczenia Izby Przyjęć oznaczono tabliczkami informacyjnymi w druku powiększonym z wykorzystaniem oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej ułatwiającej zapoznanie się z treścią informacji osobom z dysfunkcją wzroku. 
 
W sposób kontrastowy oznaczono przeszklenia w drzwiach oraz inne miejsca potencjalnie niebezpieczne dla osób z dysfunkcją wzroku.
Komunikaty i dokumenty zamieszczane na tablicach informacyjnych zostały przygotowane w druku powiększonym i opatrzone kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej, ułatwiającej zapoznanie się z treścią dokumentu osobom z dysfunkcją wzroku.
 
Przed budynkiem Izby przyjęć zapewniono miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
3. Poradnie Specjalistyczne
 
Wejście do Poradni znajduje się na poziomie -1 do którego prowadzą schody i pochylnia. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Pomieszczenia Poradni dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. W Poradni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Na stanowiskach rejestracji w Poradni zainstalowano pętlę indukcyjną oraz lupę (soczewkę Fresnela).
W pomieszczeniach Poradni zapewniono możliwość skorzystania z pomocy tłumacza PJM (usługa online) w godz. 8.00 – 18.00.
 
Pomieszczenia Poradni oznaczono tabliczkami informacyjnymi w druku powiększonym z wykorzystaniem oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej ułatwiającej zapoznanie się z treścią informacji osobom z dysfunkcją wzroku.
Komunikaty i dokumenty zamieszczane na tablicach informacyjnych zostały przygotowane w druku powiększonym i opatrzone kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej, ułatwiającej zapoznanie się z treścią dokumentu osobom z dysfunkcją wzroku.
 
4. Dział Rehabilitacji
 
Dostęp do Działu Rehabilitacji możliwy jest przez Poradnie Specjalistyczne lub przez wejście do Budynku Głównego. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
W pomieszczeniach brak zainstalowanych pętli indukcyjnych. W Dziale Rehabilitacji dostępna jest lupa (soczewka Fresnela).
 
Pomieszczenia Działu Rehabilitacji oznaczono tabliczkami informacyjnymi w druku powiększonym z wykorzystaniem oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej ułatwiającej zapoznanie się z treścią informacji osobom z dysfunkcją wzroku.
Komunikaty i dokumenty zamieszczane na tablicach informacyjnych zostały przygotowane w druku powiększonym i opatrzone kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej, ułatwiającej zapoznanie się z treścią dokumentu osobom z dysfunkcją wzroku.
 
5. Oddział V Rehabilitacyjny
 
Budynek Oddziału V Rehabilitacyjnego zlokalizowany jest w niedalekiej odległości od Budynku głównego Szpitala, na stronie północno – wschodniej kompleksu. Wejście do budynku wyposażone w schody i podjazd. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Budynek wyposażony w windę. Toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 
W budynku brak zainstalowanych pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W sposób kontrastowy oznaczono ciągi komunikacyjne lub miejsca szczególnie niebezpieczne.
 
Komunikaty i dokumenty zamieszczane na tablicach informacyjnych zostały przygotowane w druku powiększonym i opatrzone kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej, ułatwiającej zapoznanie się z treścią dokumentu osobom z dysfunkcją wzroku.
 
6. Dział Statystyki Medycznej, Dokumentacji Chorych i Kontraktowania Świadczeń.
 
Budynek, w którym znajduje się Dział Statystyki Medycznej, Dokumentacji Chorych i Kontraktowania Świadczeń znajduje się w południowej części kompleksu. Przed wejściem do budynku znajdują się schody i podjazd.
 
W Dziale zainstalowano pętlę indukcyjną oraz lupę (soczewkę Fresnela).
W pomieszczeniach Działu Statystyki Medycznej, Dokumentacji Chorych i Kontraktowania Świadczeń zapewniono możliwość skorzystania z pomocy tłumacza PJM (usługa online) w godz. 8.00 – 18.00.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W sposób kontrastowy oznaczono ciągi komunikacyjne lub miejsca szczególnie niebezpieczne. 
 
Komunikaty i dokumenty zamieszczane na tablicach informacyjnych zostały przygotowane w druku powiększonym i opatrzone kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej, ułatwiającej zapoznanie się z treścią dokumentu osobom z dysfunkcją wzroku.
 
7. Dyrekcja Szpitala – budynek administracji.
 
Budynek zlokalizowany w centralnej części kompleksu Szpitala. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. W razie konieczności Dyrekcja Szpitala spotyka się z osobami niepełnosprawnymi w pomieszczeniach Poradni Specjalistycznych.
 
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnej. Wszystkie komórki organizacyjne zlokalizowane w budynku administracji wyposażono w lupę (soczewkę Fresnela).
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W sposób kontrastowy oznaczono ciągi komunikacyjne lub miejsca szczególnie niebezpieczne. 
 
8. Portiernia
 
Pomieszczenie znajduje się po prawej stronie za wjazdem głównym na teren Szpitala. Pomieszczenie z wysokim stopniem progowym. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Kontrolę na portierni pełnią pracownicy ochrony (firma zewnętrzna). Pracownicy udzielają informacji topograficznych dot. poruszania się po terenie Szpitala.
 
9. Parking
 
Parking zlokalizowany jest we wschodniej części terenu szpitala.
Przed budynkiem głównym Szpitala zapewniono 3 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
10. Pies asystujący:
 
Do Szpitala i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów i odwiedzających można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
11. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Na terenie Szpitala można skorzystać z pomocy tłumacza PJM (usługa online) w godz. 8.00 – 18.00.
 
12. Zespół Pałacowy w Kochcicach z Oddziałami Rehabilitacyjnymi.
 
Zespół Pałacowy jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyznaczono i opisano wejście dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
 
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnej. Komórki organizacyjne zlokalizowane w budynku Zespołu Pałacowego wyposażono w lupę (soczewkę Fresnela).
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W sposób kontrastowy oznaczono ciągi komunikacyjne lub miejsca szczególnie niebezpieczne. 
 
Komunikaty i dokumenty zamieszczane na tablicach informacyjnych zostały przygotowane w druku powiększonym i opatrzone kodem QR umożliwiającym przekierowanie do wersji elektronicznej, ułatwiającej zapoznanie się z treścią dokumentu osobom z dysfunkcją wzroku.
 
 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich jest placówką przyjazną osobom o specjalnych potrzebach. Nieustająco dokładamy starań by nasza dostępność wzrastała z każdym dniem.

Data wytworzenia: 2022-05-02 13:50 Autor: urazowka@nowybip.pl Data publikacji: 2022-06-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2024-06-14 Osoba modyfikująca: Damian Skrzypek
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-04-29 13:58 Autor : urazowka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-04-29 13:58 Osoba udostępniająca na stronie : urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-12 08:23 Osoba modyfikująca : urazowka@nowybip.pl